برخی از نشانه های خراب شدن تلویزیون LCD

۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۱:۰:۱۴
وجود پیکسل های سوخته یکی از نشانه های این است که تلویزیون LCD به پایان عمر مفید خود نزدیک می شود.
پیکسل های سوخته مانند اغلب به صورت نقطه های کوچک و تیره رنگ خود را نشان میدهند.
برخی از نشانه های خراب شدن تلویزیون LCD
.
البته این پیکسل ها می توانند به صورت لکه های سفید هم خود را نشان دهند البته بر روی زمینه های تیره و یا شاید برخی دارای رنگ های دیگری هم باشند.