چه زمانی باید تلویزیون را تعویض کرد یا به مدل بهتری ارتقا داد؟

۱۳۹۹/۵/۱۶ ۶:۲۴:۶

به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت اگر تلویزیونی با امکانات مناسب در چند سال اخیر خریداری کرده اید، مدل های جدید شاید فقط کمی از تلویزیون فعلی شما بهتر باشد.
شاید بتوان گفت به طور تقریبی بعد از پنج سال یا بیشتر زمان تعویض فرا می رسد، با این حال باز هم بسته به شرایط مختلف متفاوت است.
بهترین کار مقایسه نسبت کنتراست تلویزیون فعلی با تلویزیون مدل جدیدی است که در نظر دارید.
نسبت کنتراست تفاوت بین روشن ترین و تیره ترین تصویری است که یک تلویزیون می تواند ایجاد کند.

چه زمانی باید تلویزیون را تعویض کرد یا به مدل بهتری ارتقا داد؟